ĐVTT - K0523

ĐVTT - K0523

Chương trình đào tạo cơ bản Đọc Vị Thị Trường Khoá K0523
Đơn vị tổ chức: Phòng đào tạo - Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật gần nhất 29/05/2023
Thời gian hoàn thành 3 giờ 55 phút
Thành viên 10
 • Bài 1
  • Bài 1 Giới Thiệu Thị Trường Hàng Hoá
 • Bài 2
  • Bài 2 Cách Tiếp Cận Thị Trường Hàng Hoá
 • Bài 3
  • Bài 3 Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản P1
 • Bài 4 Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản P2:MA & MACD
  • Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản P2: MA&MACD