ĐVTT - K0423

ĐVTT - K0423

Chương trình đào tạo cơ bản Đọc Vị Thị Trường Khoá K0423
Đơn vị tổ chức: Phòng đào tạo - Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá thành phố hồ chí minh

Cập nhật gần nhất 05/05/2023
Thời gian hoàn thành 6 giờ 25 phút
Thành viên 112
 • Bài 1 - Tổng Quan Thị Trường Hàng Hoá
  • Bài 1 Tổng Quan Thị Trường Hàng Hoá
 • Bài 2: Cách Tiếp Cận Thị Trường Hàng Hoá
  • Bài 2: Cách Tiếp Cận Thị Trường Giao Dịch Hàng Hoá
 • Bài 3+4: Phần Tích Kỹ Thuật Cơ Bản
  • Bài 3: Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản (P1)
  • Bài 4 Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản P2:MA & MACD
 • Bài 5 - Hướng Dẫn Sử Dụng CQG
  • Bài 5- Hướng Dẫn CQG
 • Bài 6: Những Yếu Tố Quan Trọng Trọng Đầu Tư
  • Bài 6 - Những Yếu Tố Quan Trọng Trọng Đầu Tư