ĐÀO TẠO HỘI NHẬP P1

ĐÀO TẠO HỘI NHẬP P1

Tổng quan thị trường hàng hoá và các công cụ cơ bản

Cập nhật gần nhất 01/12/2023
Thời gian hoàn thành 5 giờ 5 phút
Thành viên 70
  • Bài 1-2-3: Tổng Quan Thị Trường Hàng Hoá
  • BÀI 4- Kinh tế Vĩ mô - Cơ bản
  • Bài 4 -Kinh Tế Vĩ Mô -Cơ Bản
  • Bài 5 - Phân tích kỹ thuật ( Đồ thị + xu hướng +Nến nhật + Hỗ trợ kháng cự)
  • Bài 6- PTKT - Sử dụng chỉ báo MA.MACD_TRAINING_NVKD_( Đơn giản)
  • Bài 7 - Hướng Dẫn Sử Dụng CQG