Cơ hội nghề nghiệp

PHÒNG BAN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG NGÀY ĐĂNG
Hành chính - Nhân sự Chuyên viên Nhân sự 03 26/09/2021
Quản trị mạng Nhân viên Công nghệ thông tin 03 26/09/2021
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Chuyên viên Đào tạo 03 26/09/2021
Kế toán Nhân viên Kế toán 03 26/09/2021
Truyền thông Nhân viên Truyền thông 03 26/09/2021
Giao dịch Nhân viên Khối Quản lý Giao dịch 03 26/09/2021